Badge Logo
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin mali işlerinin yönetimi, bütçe planlaması, finansal raporlama ve kaynakların etkin kullanımından sorumlu olan bir birimdir. İşte Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Bütçe Planlaması: Müdürlük, belediyenin bütçe planlamasını yapar. Bu kapsamda, gelir ve gider tahminlerini hazırlar, bütçe önerilerini değerlendirir ve belediyenin mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bütçe stratejilerini belirler.
  • Finansal Raporlama: Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin finansal raporlama süreçlerini yönetir. Gelir-gider tablolarını hazırlar, maliyet analizleri yapar ve finansal durum raporlarını düzenler. Ayrıca, belediyenin mali performansını izler ve raporlarını ilgili mercilere sunar.
  • Muhasebe İşlemleri: Müdürlük, belediyenin muhasebe işlemlerini gerçekleştirir. Gelirlerin ve giderlerin kaydedilmesi, mali belgelerin düzenlenmesi, fatura işlemleri, ödemelerin takibi gibi muhasebe faaliyetlerini yönetir. Muhasebe standartlarına uygunluk sağlar ve denetimlerde işbirliği yapar.
  • Vergi ve Harç İşlemleri: Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin vergi ve harç işlemlerini yönetir. Vergi beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin takibi, vergi mevzuatına uygunluğun sağlanması gibi görevleri yerine getirir. Ayrıca, harç ve resim işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
  • Satın Alma ve İhale İşlemleri: Müdürlük, belediyenin mal ve hizmet alımlarının yönetimini sağlar. Satın alma süreçlerini planlar, ihale süreçlerini takip eder, tekliflerin değerlendirilmesini yapar ve malzeme/hizmet temini için gerekli sözleşmeleri hazırlar. Ayrıca, ihalelere ilişkin yasal düzenlemelere uygunluk sağlar.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin mali kaynaklarının etkin kullanımını sağlar, finansal süreçleri yönetir ve belediyenin mali performansının izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.