TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İLANI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İLANI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İLANI

MADDE 1-Samsun İli Terme İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1078 ada 4 nolu parselde ihale şartnamesi ve sözleşme çerçevesinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif açık arttırma usulüyle, 16.03.2023 perşembe günü saat 11:00’da 61.817.250,00 TL muhammen bedel üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İdare sözleşmede ve Avan Projede A Blok olarak gösterilen Tek Bloktan oluşan 18 Adet 3+1 Daire ve 30.000,00 TL Nakit Bedeli üzerinden artırma yapılacaktır.

MADDE 2- ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 1.000,00-TL (bintürklirası) yi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 16.03.2023 Perşembe günü, saat 11:00’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3- İstekli 1.854.517,50 TL tutarında geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

C-) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.

D-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.

E-)İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

F-)İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyan,

MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

MADDE 7-İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

MADDE 8- Muhammen bedelin % 20 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 3. Sınıf B Grubu Bina İşleri sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

MADDE 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi, sözleşme hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


Benzer Duyurular