TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM ALIMI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM ALIMI

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
 SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM ALIMI

Samsun ili Terme Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uırcu

maddesi ile Mahalli İdarelere İll< nera Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetme|iği hükümlerine göre

aşağıda unvant, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak

kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamaırlı sözleşmeli personel alınacaktır

Sıra No    Unvanı       Hizmet Sınıfi      Derecesi     Adedi        Niteliği                      Cinsiyeti           KPSS Puan Türü    KPSS Taban  Puanı

1             veteriner       S.H.S                     5                    1        veteriner                 Kadın/Erkek             P3                          En Az 60 Puan
                 Hekim                                                                      Fakültesi mezunu
                                                                                                  olmak En az (B) Sınıfı
                                                                                                 Sürücü Belgesine 
                                                                                                  Sahip Olmak

                                                                                                  

BASVURU GENEL VE ÖZEL SARTLARI

Terme Belediye Başkanlığının boş bulunan Veteriner Hekim pozisyonu için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

I.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Veteriner Hçkim pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların,6_57 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

l. Türk Vatandaşı olmak,

2. I(amu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikip,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına

gelmemiş bulunmak y6da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmlş yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2. BAŞVURU İÇiN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen pozisyon için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle

ilgili olarak,2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak pozisyonların

karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak,

c) l3.1 0.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun

nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasrnda;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.terme.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden

temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek

kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik

edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz

edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik{otoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

Belediyemizce tasdik edilebilir)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda

fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza 1braz edilmesi

gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ. TARiHİ. ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasrnda istenilen belgeler ile birlikte 09ll0l2023 tarihinden ||l|0l2023

tarihi mesai bitimine kadar (08:00-12:00 l13:00-17:00), mesai saatleri içerisinde şahsen veya

iadeli taahhütlü posta yolu Terme Belediye Başkanlığı Fenk Mah. Cumhuriyet ve 15 Temmuz

Milli İrade Meydanı No:l İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat :4 Terme/SAMSUN

adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

o Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri

içerisinde Belediyemizin info@terme.bel.tr adresine başvuru yapabileceklerdir.

ı Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

o postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate

alınmayacaktır.

ş-BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESi-BASVURUSU KABUL EDiLENLERİN

ILANI:

1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYVI kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle

adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak

unvan için boş pozisyon sayısırun beş katı oranında aday sözlü sınava çağıracaktır.

2. Sınava çağnlacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava

çağrılacaktır,

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların

değerlendirmesini müteakip 16/1012023 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.terme.bel.tr

adresinden ilan edilecektir.

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ. ZAMANI VE KONULARI:

o Sözlü sınav Terme Belediyesi hizmet binası (Meclis Toplantı Salonu Kat : 3) 2611012023

tarihinde saat l 0 : 00' dan itibaren yapılacaktır.

o sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

o personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

o sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan

velveya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

srnav konularr:

Sözlü stnav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAVIN DEĞERLENDİRiLMESİ _ SINAV SONUÇLARINA iTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15' er

puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan

olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu

üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvunı puanı; Belediye tarafindan yapılan sözlü puanı ile KPSS

puarurun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Belediyenin intemet sitesinden (

www.terme.bel.tr ) ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon saylsı kadar

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri

Belediyenin internet adresinden ( www.terme.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara aynca

y azılı tebli gat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi

durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve

talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün

içinde yaz/ıı olarak itiraz edilebilir. İtiraz|ar, sınav kurulu tarafindan yedi gün içerisinde

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ilan olunur.

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ BAŞVURU FORMU İNDİR

Benzer Duyurular