Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Emlak Müdürlüğü

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu

Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı

Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli

nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Benzer Duyurular