2023 YILI ANIZ YANGINLARININ ÖNLENMESİYEL İLGİLİ VALİLİK TEBLİĞİ

2023 YILI ANIZ YANGINLARININ ÖNLENMESİYEL İLGİLİ VALİLİK TEBLİĞİ

Madde 1) Bu tebligin amaci, tarimsal retimin ana kaynagi olan topragm biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapisinin ve cevrenin korunarak, dogal denge içerisinde topragin verimliliginin sürdürülebilirligi için gerekli önlemleri almak, hububat tarminda hasad takiben topra@in yapisina ve cevreye verecegi zarar göz önüne alinarak, aniz vakilmasinin önlenmesi icin alinacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanlarin, ciftcilerin egitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini saglamaktir.

Kapsam;

Madde 2) Bu Teblig yukarida açiklanan amacin gerçeklestirmesini saglamak için Ilimiz mülki hudutlari dahilinde; aniz yakilmasini önlenmesi konusunda vapilacak calismalar ve kontrol hizmetlerinin vürütülmesi ile ilgili usul ve esaslan kapsar

Yasal Dayanak

Madde 3)

a) Egitim-yayim calsmalarinda yasal dayanaklar:

08.07.2011 tarih ve B. 12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayil Bakank Tara Teskilati Görev Yönergesi' nin 7. maddesinin 2. bendinin, "d" sikkinda "ürün kaybun ve ekolojik sisteme zatar verici faalivetleri onleyici islemleri mevzuati cerçevesinde yürütmek" görevi il Tarn ve Orman Müdürlugu

'nún görevleri arasinda açiklanmistir.

b) Cezai islemlerde yasal dayanaklar: 2872 Sayili (evre Kanunu' nun, Ek- I Maddesinin (Ek:

26/4/2006 - 5491/23 md.) "c" bendinde "Aniz yakilmast, çayir ve meralarn tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktir. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazirlanan elem plâni cerçevesinde ve Valiliklerin sorumlulugunda kontrollü antz yakmaya izin verilebilir." hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü ani yakilmasi dahil kesinlikle aniz yakilmasina müsaade edilmeyecektir.

Buna ilaveten; Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 29 Arahk 2022 tarih ve 32058 sayil Resmi Gazetede yayinlanan 2023/01 nolu Teblig'inin," L" bendinde "aniz yakanlara her dekar için 244.09 TL idari para cezasi verilir. Aniz yakma filinin orman ve sulak alanlara bitisik yerler ile meskün mahallerde islenmesi durumunda ceza bes kat artinlir. " hükmü geregi hazirlanmistir. 
Genel Hükümler ve Bicerdöver Sahiplerinin Aniz Yakilmasinin Önlenmesi Konusundaki

Sorumluluklar

Madde 4)

1-Hasat edilecek ürüne ve cevreye zarar vermemek için ilgililerce yangin tehlikesine karst,

verinde ve zamaninda her türlü emnivet tedbiri alinacaktir.

2-Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapisini dikkate alarak, anizin

yakilmasina meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardir.

3-Ormana bitisik hububat tarlalarinda, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasad müteakip yanici maddelerden (anizlardan) arindirilmis 5-10 metre genisliginde pullukla sürülmüs bant olusturulmasini saglayacaklar, orman içi ve kenan tarlalarda aniz, ot, cal yakilmasina engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman isletme Müdürlügüne bildireceklerdir.

4-Aniz yakilmasinin önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diger kamu kurum ve kuruluslan ile Ziraat Odasi Baskanliklarindan yapilacak egitici eleman talepleri il Tarim ve Orman

Müdürlügünce derhal yerine getirilecektir.

5-Aniz yakilmasi halinde meydana gelecek orman yanginlan ve zararlar hakkinda il Tarim ve

Orman Müdürlügünce egitim calismalan yapilacak ve 5442 Sayih il idaresi Kanununun 66 nci maddesinin verdigi yetkiye dayanilarak alinacak Kara ve Tebliglerin Kaymakamliklarea halka duyurulmasi saglanacaktir. Aniz yakilmasinin yasaklanmasi isleminin Mahalle Muhtarliklarica ilan edilmesi saglanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkinda il evre ve Sehireilik Müdürlügünce 2872 Savili Cevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman Isletme Müdürlüklerinee ise 6831 Sayil Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktir.

6-Kirsal alanda calisan bicerdöverler dahil tüm araçlarda yangin söndürücü bulundurulmasi hususu il /ilee Tarim ve Orman Müdürlükleri ve Muhtarliklarca ilgililere duyurulacaktir.

7-il Milli Egitim Müdürlügünce aniz yanginlan ile ilgili olarak tüm okullarda ogrencilere yönelik egitim verilecektir.

8-Müftülüklerce camilerde aniz yanginlan ile ilgili hutbeler okunacaktir.

9-6831 Sayil Orman Kanunu geregince, devlet ormanlarinda belirlenen konaklama yerleri disinda gecelemek, oak yerleri disinda her türlü atesin yakilmast ile aniz veya benzeri bitki örtüsünün yakilmast yasaklanmis olup, bu hususun takibi Mahalle Muhtarligi, Jandarma Komutanligi. Emniyet Müdürlitgü, Orman isletme Müdürlügü ve ilgili birimlerce_ yapilacaktir.

10-Kontrol görevlileri, halkin ve mahalle muhtarklarnin uyanlmasi, aniz yakma yasagi ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri disinda ate yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarinda dikkatli davranilmas için uyar ve ikazlar yapacaktir.
Kamu Kurum ve Kuruluslarmin Aniz Yakalmasinin Önlenmesi Konusundaki Sorumluluklart

Madde 5)

il Tarim ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odasi Baskanhiklan :

Çiftçi egitimi programlarinda genis bir sekilde ani yanginlarina yer verilecek, zararlan etraflica anlatilacaktir. Yapilacak egitim-yayim calismalaminda yerel yönetim imkanlan ve sivil toplum örgütlerinin katkilar saglanarak cevreye duyarhik yayginlastinlacaktir.

Madde 6)

Karayollar Bölge Müdürlügü :

Havay1 kirleten aniz yanginlan zaman zaman karayollarinda görüsü azaltmakta bu durum trafik kazalar ile can ve mal kayiplarina neden olmaktadir. Karayollar Sube Müdürlügünce, yol sevlerindeki otlar temizlenerek yanies materyal kaldirlacak. Yol kenarlarinda, aniz yanginlarinin zararlarina iliskin uyarici levhalar asilacaktir.

Madde 7)

il Jandarma Komutanligi veil Emniyet Müdürlügü :

Hasat öncesinde, hasat sirasinda ve sonrasinda kontrol ve devriye görevi artinlacaktir. Yangin vukuunda ve istenildigi takdirde yangindan etkilenen canh ve cansiz varliklarin tainmast için araç ve personel yardiminda bulunacaktir.

Alinan önlem ve duyurulara ragmen, aniz yanginina sebep olanlar hakkinda, yasal islem yapilmak üzere, tutulan tutanak ve yangina iliskin tüm deliller Il Cevre ve Sehircilik Müdürlügü'ne gönderilecektir.

Madde 8)

Milli Egitim Müdürlügü :

Aniz yanginlarinin zararl etkilerinin, cocuklarimiz ve genclerimiz tarafindan daha iyi

kavranabilmesi için, egitim müfredatinda aniz yanginlan ve zararlari konularinda egitime ver ayiracaklardir.

Madde 9)

Orman isletme Müdürlükleri ve Seflikleri :

Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri dogrultusunda aniz yakilmasinin yasak oldugu yerlesim

birimindeki cifteiler, aniz yakilmasi sonucu meydana gelebilecek orman yanginlan konusunda bilgilendirilecektir. Mahalle toplantilari seklinde yapilacak bu bilgilendirmeye ivilge Tarim ve Orman Müdürlükleri teknik elemanlari da katilacaktir. Hasat öncesinde, hasat sirasinda ve sonrasinda yangin duyurular yapilarak, denetimler artirilacak, yangina seep olanlar hakkinda yasal islem yapilacaktir.

ihbarlara, acil müdahale ekipleri olusturularak bu konuda yerel yönetim imkânlar ve sivil toplum örgütlerinin katkilan saglanacak ve sevreye duyarhlik yayginlastinlacaktir. Yangina hassas bölgelerdeki tarim alanlar ile orman alanlar arasinda, yangini önleyecek sekilde greyderle seritler agilacaktir.
Alian önlem ve duyurulara ragmen, aniz yanginina sebep olanlar hakkinda, aniz yangininin

orman alanina 4 km mesafede olmasi halinde 6831 Sayili Orman Kanununun ilgili hükümleri dogrultusunda cezai islem uygulanacaktir. Bu durumda yasal islem yapilmak üzere tutulan tutanak ve yangina iliskin tüm deliller il Cevre ve Sehircilik Müdürlügü'ne gönderilecektir.

Madde 10)

Beledive Baskanhiklari:

Aniz yakilmasinin önlenmesine vönelik olarak, il Valiligimizce yayinlanan bu Tebligi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sinirlar içerisindeki aniz yanginlarinin söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini saglayacaklardir.

Ente

Madde 11)

Mahalle Muhtarliklari :

Aniz yakilmasinin önlenmesine yönelik olarak, il Valiligimizee yayinlanan bu Tebligi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Aniz yanginlarina sebebiyet verenleri en kisa sürede belirleyerek ivedilikle ilgili makamlarin bilgilendirilmesi saglanacaktir.

Madde 12)

il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü :

Hasat öncesinde, hasat sirasinda ve sonrasinda yangin duyurular yapilarak denetimler artirilacak, yangina seep olanlar hakkinda yasal islem yapilacaktir. Aniz yanginlarinin önlenmesine iliskin, ilgili kurumlarla koordinasvon icinde calismalar yapilacaktir.

Yasaklara uymayanlar hakkinda ilgili kurumlarca 2872 Sayili Çevre Kanununun ilgili hükümleri dogrultusunda cezai islem uygulanacaktir.

2872 Sayili Cevre Kanununun 20. Maddesine dayanilarak 2023 yilinda kanuna aykirilik halinde uygulanacak idari para cezalari, 29 Aralik 2022 tarih ve 32058 Sayili Resmi Gazetede yayinlanan 2023/01 no'lu Tebligde belirlenmistir. Söz konusu tebligde "2872 Sayil Cevre Kanunun 20. inci maddesinin (L) bendine aykiri olarak aniz yakanlara her dekar için 244.09 TL idari para cezasi verilir" hükmü ile "Aniz yakma filinin orman ve sulak alanlara bitisik yerler ile meskun mahallerde islenmesi durumunda ceza bes kat artili hükmü uygulanacaktir."

Yapilan calismalara iliskin ayhk uygulama raporlar Haziran-Aralik aylan itibaryle il Tarim ve

Orman Müdürlügüne gönderilecektir.

Madde 13)

ilimiz sinirlam içerisinde ikinci ürün ekilisi yapildigindan 2872 Sayili Çevre Kanunu' nun, Ek-1

Maddesinin (Ek: 26/4/2006 - 5491/23 md.) c bendinde "ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazirlanan eylem plâni cerçevesinde ve Valiliklerin sorumlulugunda kontrollü aniz yakmaya izin verilebilir." hükmü ilimizde uggulanmayacak ve kontrollü aniz yakilmasi dâhil kesinlikle aniz yakilmasina müsaade edilmeyecektir.

ilgili Kurum / Kuruluslar, üreticilerimiz ve tüm halkimiza ilanen teblig olunur.
T. C.

SAMSUN VALiLIGi

il Tarm ve Orman Müdürlügi

Ek-2

Enter

(Sirküler Mcktup: 2023 / 02)

MUNTARLIGINA

ANIZ YAKILMASININ ONLENMESI

Hasat sonrass tarlada kalan bitki saplan, bir degeri olmadign için; böcek ve diger zararlilar yok etmek, cesiuli hastalklan önlemek, toprak islemede kolaylik saglamak ve daha yüksek verin almak amactyla aniz ve kuru otlar yakilmakladir.

Aniz yakilmas ile birlikte;

1-Bitkinin büyümesinde büyük önem tastyan topra@in can üst kismi yani organik maddesi de vanmaktadir.

2-Topragin erozyona karsi dayaniklilig azalmaktadir. oysa ani degerli olan topragi su ve rüzgar crozyonuna karsi korumaktadir.

3-En fazla toprak kaybi aniz yakilan topraklarda meydana gelmektedir. En az toprak kaybinin ise hasattan sonra aniz yakilmadan golge tavinda surúm vapilan tarlalarda olmaktadir.

4-Am yakilan topragin suvu tutma gücü azalmaktadir.

5-Aniz yakilmast ile kök cürüklügü ve ekin kurdunun vok edilmesi mimkün degildir.

6-Aniz vakilmasi ile topradin dogal yapisi bozulmakta ve vermliligi düsmektedir.

7-Amiz. vakilmasi havayi kirletmekte ve yükselen dumanlann özellikle yol kenatlarnda görüs mesafesinin engellenmesi sonucu can ve mal kaybina yol acmaktadir.

8-Aniz vakilmasi ile komsu tarladaki hasat edilmemis ürünlere, traktörlere, merve bahgelerine, bunlamn etrafindaki citlere, telefon direklerine, civardaki verlesim verlerine, ortamda yasamini sûrdüren yaban hayatina ve özellikle ormanlara, koruluk ve agaçhik bölgelere telafisi mümkün olmavan zararlar vermektedir.

iste bu etkilerinden dolay aniz ve vol kenarlamnda kuru ot yakilmast yasaklanmistir.

Yasaklama karamna uvulmamasi halinde 2872 sayili Cevre Kanunu, 5442 sayil il idaresi Kanunu ve

" Türk Cera Kanumun 383. Maddesi ile diger ilgili maddeleri geregi para ve hapis cezasi uygulanacaktur.

Muhtarklar: mahalle(köy) ilan tahtalan ve hoparlörler vb. duyuru araclant ile aniz yakilmasinn vasaklandigini vatandaslara duyuracaklar, yasaklara uymayanlar hakkinda gerekli islemlerin yapilmasini idari ve adli makamlardan talep edeceklerdit.

Aniz yakma olaylarm duydugu haldc. bunu idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve diger kamu görevlileri hakkinda Türk Ceza Kanunun 235. maddesine göre vasal isleme basvurulacaktir.

Muhtarlar ve diğer kamu görevlileri aniz yakilan tarlalarn durumunu duyum aldiktan sonra tutanakla tespit edip, idari ve adli mercilere sunacaklardr.

Geregini rica ederim.

Benzer Duyurular