Metruk Yapı İlanı

Metruk Yapı İlanı

Metruk yapılara ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.


Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” hükmü belirtilmiştir.


Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Çay Mahallesi 252 ada 12 parsel (eskisi 132 ada 72 parsel) üzerinde zemin +1 normal kattan oluşan kâgir binanın terk edilmiş durumda olduğu, yapının yıkılabilir derecede tehlike arz ettiği, kapıların ve pencerelerinin kullanılmaz durumda olduğu, elektrik ve su bağlantılarının olmadığı, okul bölgesinde çok yakın olduğundan metruk yapının içerisinde akrep ve farelerin olduğu, çevre binalara ve okul bölgesine girdiği, çevre sağlığını tehdit ettiği ve metruk yapının içerisine kimliği belirsiz kişilerinin girip çıktığı, binanın çöplük haline getirilmiş olduğu, insanların can ve mal güvenliğini açısından tehdit oluşturduğu, yapının estetik açısından çirkin görünüm ve çevre kirliliğine yol açtığı tespiti yapılmıştır. 15.05.2019 tarihinde tespit edilmiş olup, bu durum yapı sahiplerine tebliğ edilememiştir. Söz konusu 39. Madde “….. tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ilan edilir.” hükmü gereği Belediyemiz internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmiştir.


3194 sayılı İmar Kanun’un 39. maddesi (Değişik fıkra.04/07/20l9-7181/12 md.); "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Çay Mahallesi  252 ada 12 parsel (eskisi 132 ada 72 parsel) nolu taşınmazda yer alan zemin+1 katlı kâgir metruk yapının ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "Yapı Kontrol Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.Benzer Duyurular